0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد بازی انفجار انفجار پاسور کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Russia Liga Pro
Ilya Novikov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Tikhnenko
۳
۲
Sergey Myagkov
Finished
۰۰:۲۹
Ivan Stepanov
۱
۳
Vladimir Kasatkin
Finished
۰۸:۳۰
Arlashov Andrei
۳
۰
Vladimir Klimentev
Finished
۰۹:۱۵
Vladimir Klimentev
۳
۱
Igor Blinov
Finished
۰۸:۴۵
Mikhail Marchenko
۲
۳
Igor Mihaylov
Finished
۰۰:۱۵
Vasiliy Rudenko
۲
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۰:۴۵
Igor Mihaylov
۱
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۱۵
Igor Mihaylov
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۲:۴۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۲:۴۵
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۴۵
Yuriy Lbov
۳
۱
Igor Mihaylov
Finished
۰۴:۱۵
Sheinfain Aleksandr
۳
۲
Arlashov Andrei
Finished
۰۸:۱۵
Ivan Pandur
۱
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۰:۰۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۰:۱۵
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Alexey Uvarov
Finished
۰۰:۴۵
Ivan Pandur
۳
۱
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۱:۳۰
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۳
۱
Kutenkov Dmitry
Finished
۰۱:۴۵
Dmitry Bakalin
۲
۳
Sergey Myagkov
Finished
۰۲:۰۰
Evgeny Anisimov
۱
۳
Yuriy Lbov
Finished
۰۲:۱۵
Sergey Myagkov
۳
۲
Ivan Pandur
Finished
۰۳:۰۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Ivan Pandur
Finished
۰۴:۳۰
Evgeniy Ilyukhin
۳
۲
Stepan Kutepov
Finished
۰۱:۱۵
Mikhail Marchenko
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۴۵
Stepan Kutepov
۳
۱
Alexey Uvarov
Finished
۰۲:۱۵
Ilya Novikov
۳
۲
Dmitry Tikhnenko
Finished
۰۲:۳۰
Alexey Uvarov
۰
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۳:۱۵
Yuriy Lbov
۰
۳
Mikhail Marchenko
Finished
۰۳:۱۵
Dmitry Tikhnenko
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۳:۳۰
Kutenkov Dmitry
۳
۰
Stepan Kutepov
Finished
۰۳:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Ilya Novikov
Finished
۰۴:۰۰
Alexey Uvarov
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۴:۱۵
Stepan Kutepov
۳
۱
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۴:۴۵
Evgeny Anisimov
۱
۳
Mikhail Marchenko
Finished
۰۴:۴۵
Yuri Dvornichenko
۳
۱
Evgenii Plotnikov
Finished
۰۸:۰۰
Artem Karagodin
۱
۳
Andrei Molodykh
Finished
۰۸:۱۵
Andrey Doncenko
۳
۲
Andrei Andreev
Finished
۰۸:۳۰
Denys Lebedev
۲
۳
Evgeny Shishko
Finished
۰۸:۴۵
Evgenii Plotnikov
۰
۳
Andrey Doncenko
Finished
۰۹:۰۰
Andrei Molodykh
۲
۱
Denys Lebedev
inprogress
۰۹:۱۵
Vladimir Kasatkin
۰
۱
Stanislav Andreev
inprogress
۰۹:۳۰
Evgeny Shishko
-
-
Artem Karagodin
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Igor Blinov
-
-
Sheinfain Aleksandr
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Sheinfain Aleksandr
-
-
Vladimir Klimentev
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Artem Karagodin
-
-
Denys Lebedev
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
Evgenii Plotnikov
-
-
Andrei Andreev
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  Europe TT Elite Series
Linek Adam
۳
۱
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۱۰
Grzegorz Poliniewicz
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۰:۴۰
Seroka Szymon
۰
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۴۰
Sebastian Baran
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۶:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۲
Piotrowski Marcin
Finished
۰۰:۳۰
Adrian Eliasz
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۱:۰۰
Linek Adam
۳
۲
Mateusz Misiak
Finished
۰۱:۳۵
Grzegorz Poliniewicz
۳
۲
Adrian Eliasz
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Misiak
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۴:۱۰
Jakub Kwapis
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۵:۰۰
Michal Malachowski
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۶:۳۰
Linek Adam
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۶:۵۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۲۰
Arkadiusz Zuk
۲
۳
Jakub Kwapis
Finished
۰۸:۵۰
Dawid Poloszczanski
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۹:۰۰
Daniel Bak
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۹:۱۰
Krzysztof Kotyl
۳
۱
Piotr Strus
Finished
۰۹:۲۰
Blazej Cioch
۳
۲
Jaroslaw Rolak
Finished
۰۰:۵۰
Pawel Grela
۲
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۱:۲۰
Linek Adam
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۲:۴۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Pawel Grela
Finished
۰۳:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۳۰
Linek Adam
۱
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۴:۳۰
Marcin Jadczyk
۳
۲
Petas Kacper
Finished
۰۵:۴۰
Petas Kacper
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۶:۵۰
Mateusz Misiak
۰
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۷:۱۰
Michal Malachowski
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۸:۰۰
Krzysztof Kotyl
۰
۳
Pawel Grela
Finished
۰۸:۲۰
Pawel Grela
۰
۳
Seroka Szymon
Finished
۰۰:۱۰
Tadeusz Piotrowski
۳
۱
Piotrowski Marcin
Finished
۰۱:۱۰
Szymon Radlo
۳
۰
Blazej Cioch
Finished
۰۲:۲۰
Michal Malachowski
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Jakub Kwapis
۲
۳
Petas Kacper
Finished
۰۳:۱۰
Szymon Radlo
۳
۲
Linek Adam
Finished
۰۳:۲۰
Pawel Grela
۲
۳
Blazej Cioch
Finished
۰۳:۵۰
Michal Malachowski
۳
۱
Jakub Kwapis
Finished
۰۳:۵۰
Marcin Jadczyk
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۲۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Petas Kacper
Finished
۰۴:۴۰
Szymon Radlo
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۴:۵۰
Michal Malachowski
۳
۲
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۵:۲۰
Pawel Grela
۰
۳
Sebastian Baran
Finished
۰۵:۲۰
Linek Adam
۰
۳
Mateusz Misiak
Finished
۰۵:۴۰
Szymon Radlo
۳
۰
Pawel Grela
Finished
۰۶:۰۰
Jakub Kwapis
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۶:۱۰
Szymon Radlo
۳
۰
Sebastian Baran
Finished
۰۷:۴۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Piotr Strus
۰
۳
Wojciech Gluszek
Finished
۰۸:۴۰
Michal Malachowski
۰
۰
Marcin Jadczyk
inprogress
۰۹:۳۰
Tomasz Lojtek
-
-
Pawel Grela
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۰
Arkadiusz Zuk
-
-
Daniel Bak
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
Dawid Poloszczanski
-
-
Wojciech Gluszek
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۰
Marcin Jadczyk
-
-
Jakub Kwapis
بازی شروع نشده است
۱۰:۲۰
Piotr Strus
-
-
Pawel Grela
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  Czech Republic Pro League
Zdenek Kasinski
۱
۳
Jiri Svec
Finished
۰۱:۳۰
Jiri Svec
۰
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۴:۰۰
Tomas Dousa
۲
۳
Josef Grill
Finished
۰۵:۰۰
Pavel Sprynar
۱
۳
Pavel Marx
Finished
۰۱:۰۰
Jiri Svec
۳
۲
Josef Grill
Finished
۰۲:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Radek Bartunek
Finished
۰۵:۰۰
Radek Bartunek
۳
۰
Trojan Frantisek
Finished
۰۶:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۱:۰۰
Tomas Dousa
۳
۲
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۰۰
Martin Tacinec
۲
۳
Radek Bartunek
Finished
۰۲:۳۰
Zdenek Kasinski
۱
۳
Tomas Dousa
Finished
۰۳:۰۰
Mihail Trinta
۳
۲
Zdenek Kasinski
Finished
۰۴:۳۰
Tomas Dousa
۲
۳
Josef Grill
Finished
۰۷:۰۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۱
Radek Bartunek
Finished
۰۷:۰۰
Petr Oliver Korp
۲
۳
Jiri Louda
Finished
۰۰:۰۰
Karel Hons
۳
۰
Karel Pesek
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۳
۲
Roman Buric
Finished
۰۰:۰۰
Martin Biolek
۳
۲
David Sarganek
Finished
۰۰:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۲
۳
Roman Buric
Finished
۰۰:۳۰
Adam Vitasek
۳
۰
David Sarganek
Finished
۰۰:۳۵
Josef Rossler
۳
۰
Miroslav Nechas
Finished
۰۰:۵۶
Jan Skvrna
۳
۲
Martin Biolek
Finished
۰۰:۵۶
Trojan Frantisek
۰
۳
Martin Tacinec
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Hruska Snr
۳
۲
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۲:۰۰
Trojan Frantisek
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۳:۰۰
Josef Grill
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۳۰
Radek Bartunek
۳
۰
Jaroslav Strnad 1964
Finished
۰۳:۳۰
Martin Tacinec
۰
۳
Vaclav Hruska Snr
Finished
۰۴:۰۰
Jaroslav Strnad 1964
۳
۲
Trojan Frantisek
Finished
۰۴:۳۰
Jaroslav Strnad 1964
۲
۳
Martin Tacinec
Finished
۰۵:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Jiri Svec
Finished
۰۵:۳۰
Josef Grill
۳
۱
Zdenek Kasinski
Finished
۰۶:۰۰
Mihail Trinta
۳
۰
Jiri Svec
Finished
۰۶:۲۵
Martin Tacinec
۳
۲
Jaroslav Strnad
Finished
۰۶:۳۳
Alois Kanak
-
-
Vladimir Stefanik
inprogress
۰۹:۳۰
Marek Sedlak
۱
۰
Patrik Pycha
inprogress
۰۹:۳۰
Stanislav Pinc
۰
۱
Jan Pleskot
inprogress
۰۹:۳۰
Milan Fikar
-
-
Antonin Kosprd
inprogress
۰۹:۳۰
Pavel Mozol
-
-
Vitezslav Sochurek
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Jaroslav Prokupek
-
-
Radim Pavelka
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Patrik Pycha
-
-
Jaroslav Prokupek
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
Jan Pleskot
-
-
Pavel Mozol
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  World TT-CUP
Jez Grzegorz
۳
۱
Jakub Nowak
Finished
۰۰:۰۰
Victor Chis
۳
۲
Chen Jining
Finished
۰۰:۱۰
Patrick Keville
۳
۲
Wes Wang
Finished
۰۰:۱۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Brozek Michal
Finished
۰۰:۲۵
Karol Guzy
۳
۲
Bartlomiej Molka
Finished
۰۰:۳۰
Victor Chis
۱
۳
Wes Wang
Finished
۰۰:۴۰
Chen Jining
۳
۱
Patrick Keville
Finished
۰۰:۴۵
Jonas Kulveit
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۵۵
Tomas Krejci
۱
۳
Vojteh Shanc
Finished
۰۱:۲۰
Jonas Kulveit
۳
۲
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۲۵
Rich Dewitt
۱
۳
Anthony Capasso
Finished
۰۱:۴۰
Brozek Michal
۲
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۵۵
Rich Dewitt
۳
۲
Preston Stecklein
Finished
۰۲:۱۰
Preston Stecklein
۱
۳
Anthony Capasso
Finished
۰۲:۴۵
Adrian Piegza
۳
۰
Valois Kayque
Finished
۰۴:۰۰
Maksymilian Milos
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۴:۳۰
Bartek Wisniewski
۳
۰
Adrian Piegza
Finished
۰۵:۰۰
Maksymilian Milos
۱
۳
Adrian Piegza
Finished
۰۵:۳۰
Valois Kayque
۳
۱
Bartek Wisniewski
Finished
۰۶:۰۰
Maksymilian Milos
۳
۱
Bartek Wisniewski
Finished
۰۶:۳۰
Adrian Piegza
۱
۳
Valois Kayque
Finished
۰۷:۰۰
Maksymilian Milos
۰
۳
Valois Kayque
Finished
۰۷:۳۰
Bartek Wisniewski
۰
۳
Adrian Piegza
Finished
۰۸:۰۰
Jez Grzegorz
۳
۰
Bartlomiej Molka
Finished
۰۸:۳۰
Krzysztof Stala
۲
۳
Karol Guzy
Finished
۰۹:۰۰
Kos Pawel
۰
۱
Jakub Nowak
inprogress
۰۹:۳۰
Pablo Heredia
-
-
Salvador Aracil
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۰
Kastner Karel
-
-
Zdenek Bron
بازی شروع نشده است
۰۹:۵۰
  Ukraine WIN CUP
Oleksii Metla
۳
۰
Rodion Pirveli
Finished
۰۰:۰۰
Rodion Pirveli
۳
۲
Igor Sukovaty
Finished
۰۰:۳۰
Vladislav Kalugin
۳
۱
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۰:۴۵
Oleksii Metla
۳
۱
Eduard Rubtsov
Finished
۰۱:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۱
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۱:۳۰
Andrew Grabski
۳
۲
Ruslan Lazebny
Finished
۰۲:۰۰
Vladislav Kalugin
۰
۳
Nikolay Galynsky
Finished
۰۲:۱۵
Anatoly Levshin
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۰۲:۳۰
Nikolay Galynsky
۳
۰
Kovalchuk Nazarii
Finished
۰۲:۴۵
Andrew Grabski
۳
۲
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۳:۰۰
Anatoly Levshin
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۰۳:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۰
Gennadiy Yurchenko
Finished
۰۴:۰۰
Gennadiy Yurchenko
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۴:۳۰
Ruslan Lazebny
۳
۱
Andrew Grabski
Finished
۰۵:۰۰
Ruslan Lazebny
۰
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۵:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۳
۲
Andrew Grabski
Finished
۰۶:۰۰
Andrew Grabski
۲
۳
Anatoly Levshin
Finished
۰۶:۳۰
Gennadiy Yurchenko
۳
۱
Ruslan Lazebny
Finished
۰۷:۰۰
Petr Pidleteychuk
۳
۲
Sergey Skachenko
Finished
۰۸:۴۵
Rodion Pirveli
۱
۲
Eduard Rubtsov
inprogress
۰۹:۱۵
Petr Pidleteychuk
-
-
Eduard Rubtsov
بازی شروع نشده است
۰۹:۴۵
Rodion Pirveli
-
-
Sergey Skachenko
بازی شروع نشده است
۱۰:۱۵
  Ukraine WIN CUP Women
Alina Cherniavska
۳
۰
Yaroslava Lesnaya
Finished
۰۷:۳۰
Yaroslava Lesnaya
۳
۰
Anastasia Telykh
Finished
۰۸:۰۰
Alina Cherniavska
۱
۳
Anastasia Telykh
Finished
۰۸:۳۰
Yulianna Zanik
۳
۱
Yaroslava Lesnaya
Finished
۰۹:۰۰
Alina Cherniavska
۱
۰
Yulianna Zanik
inprogress
۰۹:۳۰
Anastasia Telykh
-
-
Yaroslava Lesnaya
بازی شروع نشده است
۱۰:۰۰
Yaroslava Lesnaya
-
-
Alina Cherniavska
بازی شروع نشده است
۱۰:۳۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Varuzhan Baghdasaryan
۳
۰
David Ghotanyan
Finished
۰۸:۳۰
Murad Asatryan
۳
۲
Gevorg Abrahamyan
Finished
۰۸:۵۰
Avet Vasilyan
۰
۳
Varuzhan Baghdasaryan
Finished
۰۸:۵۰
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید